Program je oblikovan v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS - Združenje mediacijskih organizacij Slovenije.

Pogoj za vključitev je uspešno zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 100 ur.

Opcija: Po dogovoru z naročnikom lahko poteka  osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje in nadaljevalno 50-urno usposabljanje za šolske mediatorje združeno v  enovit 150-urni program.    Dodatne  brezplačne ugodnosti: predavanja za pedagoški zbor in za starše učencev/dijakov ter prilagojena cena izobraževanja glede na pričakovane cilje šole.

PROGRAM

 • obseg 50 ur, v kombinaciji online zoom in v živo
 • število udeležencev v skupini: 6 - 10
 • pogoj za vključitev: uspešno zaključeno osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje

KRAJ in DATUM

 • Predviden začetek september 2023    Kraj: Celje ali  v  zainteresirani šoli

POTRDILA

Po končanem usposabljanju prejmete:

 • POTRDILO o udeležbi in uspešno zaključenem usposabljanju
 • NAZIV ŠOLSKI MEDIATOR

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: usposobljenost za integracijo mediacije v šolsko okolje,  dodelana logistika za umestitev mediacije kot vzgojne metode v kurikul vzgojne institucije, usposabljanje vrstniških mediatorjev,  dokumenti in obrazci za vodenje šolske in  vrstniške mediacije. 

CENA:  V ceno je vključena publi​kacija Šolska mediacija kot vzgojna dejavnost in priročnik Vrstniška mediacija - gradivo za usposabljanje vrstniških mediatorjev v

 • pravne osebe - 860,00 EUR  (za zaključene skupine cena po dogovoru)
 • fizične osebe - 680,00 EUR
 • nezaposlene osebe, študenti - 550,00 EUR          Op.: V vseh primerih je možno obročno plačilo.

IZVAJALEC programa je Zavod ARSIS, predavateljica Ivanka Marič, trenerka mediatorjev.

Več informacij in podrobnejši program pridobite na osnovi dodatnega povpraševanja.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKE MEDIATORJE

1.    NAMEN USPOSABLJANJA

V osnovne šole je mediacija  uvedena z Novelo zakona o OŠ (2007) kot sestavni del vzgojnega načrta šole, opredeljenega v Letnem delovnem načrtu šole. Skladno s tem se  pojavlja potreba po ustreznih znanjih in usposobljenosti, tako pri njeni integraciji in implementaciji  kot izvajanju formalne mediacije.

Šolska mediacija je celostna vzgojna dejavnost, ki obsega:

 • formalno mediacijo kot obliko reševanja konfliktov in sporov med vsemi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa in še posebej med učenci v obliki vrstniške mediacije,
 • vzgojni program za učence v obliki programa usposabljanja vrstniških mediatorjev in v obliki delavnic o konstruktivnem reševanju konfliktov, kar pozitivno vpliva na razvoj čustvene inteligence idr.

2.    CILJI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Udeleženci usposabljanja

 • se seznanijo s konceptom uvajanja in izvajanja šolske mediacije,
 • spoznavajo vzgojno vrednost transformativne mediacije,
 • spoznajo pozitivne učinke šolske mediacije in vrstniške mediacije ter njuno vlogo pri spreminjanju šolske kulture,
 • se usposobijo za samostojno izvajanje formalne mediacije,
 • spoznavajo smiselnost mediacije pri različnih ciljnih skupinah in njene posebnosti,
 • spoznavajo in oblikujejo temeljna pravila šolske in vrstniške mediacije,
 • prepoznavajo in (so)oblikujejo etična pravila šolske mediacije,
 • spoznavajo vzgojni namen in vlogo vrstniške mediacije,
 • se usposobijo za izvajanje vzgojnega  programa usposabljanja vrstniških mediatorjev,
 • izdelajo program uvajanja šolske mediacije v svoji delovni sredini.

3.    ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 • Program obsega 50 ur, vključno z zaključnim preverjanjem usposobljenosti v obliki seminarske naloge o umestitvi ŠM v kurikulum.
 • Seminar poteka v kombinirani obliki on line in v živo ter individualizirano v obliki mentorstva pri izdelavi integracijske sheme, oblikovanja vzgojnega načrta itd.

4.    OBLIKE IN METODE DELA

         Prevladujoče oblike in metode dela so:

 • interaktivno predavanje (kombinacija on line in v živo)
 • samostojno delovanje udeležencev v realni šolski sredini (promoviranje in predstavljanje vloge in pomena ŠM in VM)
 • oblikovanje osnutka programa ŠM in VM za vzgojni načrt konkretne šole
 • oblikovanje dokumentov za evidentiranje, izvajanje, spremljanje in evalviranje ŠM
 • mediacijski trening s poudarkom na TM
 • supervizijsko spremljanje dela

5.    VSEBINA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 
 • vsebina - teme

Število ur

1.

del

 • zakonska podlaga šolske mediacije
 • umestitev mediacije v vzgojni načrt šole
 • šolska mediacija kot vzgojna dejavnost
 • vrstniška mediacija kot vzgojna dejavnost
 • konflikti in nasilje v šoli
 • vzgojna vrednost transformativne mediacije
 • vpliv mediacije na šolsko kulturo in socialno klimo
 • vloga vodstva šole pri uvajanju šolske mediacije

 

10 ur

 

2.

del

 

 

 

 • obseg  programa šolske mediacije (formalna mediacija, vzgojni programi za učence)
 • pozitivni učinki šolske mediacije
 • odnos, razmejitev med mediacijo in disciplinskimi ukrepi šole
 • posebnosti šolske mediacije za različne ciljne skupine (učenci, starši, zaposleni)
 • temeljna načela šolske in vrstniške mediacije
 • etična pravila šolske mediacije
 • pravila šolske in vrstniške mediacije
 • vloga in pomen vrstniške mediacije
 • ovire pri uvajanju in izvajanju vrstniške mediacije
 • izvajanje programa za usposabljanje vrstniških mediatorjev
 • mentorstvo vrstniškim mediatorjem
 • dokumentiranje šolske in vrstniške mediacije
 • promoviranje šolske in vrstniške mediacije in seznanjanje učencev, zaposlenih in staršev z njenimi pozitivnimi učinki
 • podrobna seznanitev z učnim gradivom za usposabljanje vrstniških mediatorjev (predelava, preizkus gradiva)
 • značilnosti (možne ovire, izbire, možnosti) uvajanja in izvajanja ŠM in VM
 • smernice za  oblikovanje letnega programa ŠM in VM
 • porazdelitev vlog in nalog mediatorjev, šolskih mediatorjev, vrstniških mediatorjev, koordinatorjev, mentorjev,…

 

20 ur

3.

del

 • izpitni seminar (seminarska naloga v obliki uporabnega dokumenta (za LDN in vzgojni načrt) za konkretno šolo o smiselnem, celostnem pristopu postopne integracije in implementacije  šolske in vrstniške mediacije).

 

20 ur

6.   AKTIVNA VLOGA UDELEŽENCEV

Udeleženci izobraževanja in usposabljanja so aktivni tudi izven seminarja v obliki pridobivanja praktičnih izkušenj v svoji delovni sredini in implementaciji mediacije, ki lahko poteka na več načinov: v obliki uporabe mediacije kot vzgojne metode v pedagoškem procesu, v obliki mediiranja v konfliktnih situacijah, dokumentiranja realiziranih izkušenj, snovanja celostnega programa mediacije za šolo, v obliki sodelovanja v šolskem timu za uvajanje šolske in vrstniške mediacije, v obliki predstavitev šolske in vrstniške mediacije različnim ciljnim skupinam (učencem, dijakom, staršem,  sodelavcem).

7.  IZPITNI SEMINAR obsega izdelavo seminarske naloge v obliki konkretnega uporabnega dokumenta   formalnega uvajanja šolske in/ali vrstniške   mediacije.  Izdelek vrednoti in oceni trenerka mediatorjev.

8.  STANDARD ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠOLSKI MEDIATOR

 • predhodno uspešno zaključeno 100-urno osnovno usposabljanje za mediatorje in pridobljeni naziv mediator
 • uspešno zaključeno usposabljanje za šolske mediatorje v obsegu 50 ur
 • pozitivno ovrednotena seminarska naloga, ki predstavlja logistiko integracije in implementacije ŠM in VM v šolski kurikul.

Izvajalka seminarja: Ivanka Marič, trenerka mediatorjev (odlična poznavalka šolskega življenja, izkušena pedagoška delavka in  ravnateljica)

Celje, november 2022